Omet navegació

Inici

Presentació de l'assignatura

Elaboració pròpia amb el generador d'itmatges de Bing (CC BY-NC-SA)


La biologia ha experimentat avenços significatius, amb canvis de paradigma que han revolucionat la nostra comprensió dels éssers vius. Les seves aplicacions han millorat la qualitat de vida, permetent tractar i prevenir malalties i contribuint a la biotecnologia. Aquesta matèria enforteix el pensament científic, promou el desenvolupament sostenible i el compromís amb la lluita contra el canvi climàtic. La biologia proporciona a l'alumnat habilitats per al treball científic i estableix les bases per a estudis superiors o per incorporar-se al món laboral. A més, fomenta una participació informada en la societat democràtica. 

La matèria pretén proporcionar als estudiants els principis generals de la biologia i la capacitat d'interpretar, transmetre i argumentar informació científica. A través d'un enfocament pràctic, l'estudiant ha de ser capaç de gestionar la informació eficaçment i aplicar coneixements de manera integrada. També ha de fomentar la presa de decisions informades davant de problemàtiques diverses.

Els cursos de biologia estan organitzats en blocs temàtics que inclouen aspectes com l'activitat científica, l'evolució dels éssers vius, la bioquímica, la fisiologia, la biologia cel·lular, l'ecologia i la sostenibilitat, la genètica molecular, els microorganismes, la immunologia, la biotecnologia, i l'evolució. 

La biologia és una matèria que, impartida de manera pràctica i interdisciplinària, pot contribuir a un major grau d'exercici de les competències clau de l'alumnat, ampliant així els seus horitzons acadèmics, professionals, socials i personals.

Com s'ha fet aquest recurs

El procés de creació de les situacions d'aprenentatge ha estat el següent:

  1. Les situacions d'aprenentatge han estat fetes amb l'ajuda de la IA, ChatGPT-4, mitjançant les plantilles 1A i 2 que es poden trobar a: Disseny de Situacions d’Aprenentatge a Secundària i Batxillerat amb ChatGPT.
  2. Posteriorment, hem traslladat, de forma manual, la informació a eXeLearning on s'ha fet el disseny final de cada una.
  3. Cada apartat porta un diagrama fet amb Mermaid, esbossat per ChatGPT-3.5 i concretat manualment.

L'ús de ChatGPT no implica que la IA fa tot el treball, ja que cal una conversa activa demanant-li explicacions en determinades situacions poc clares, altres vegades cal demanar-li que ampliï aspectes que ha deixat amb poca concreció, que modifiqui activitats poc realistes o donant-li explicacions addicionals del que volem fer.

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)